:: Dynamics :: Electrodos

ELECTRODO

AUTOADHESIVO 4X4

ELECTRODO

AUTOADHESIVO 5X5

ELECTRODO

AUTOADHESIVO 5X9

ELECTRODO

DE CAUCHO

ELECTRODO

AUTOADHESIVO 35X40

ELECTRODO

AUTOADHESIVO DOBLE POLARIDAD